خانه / اخبار روز / روشی ذهنی برای آنالیز مهارتی ملی‌پوشان

روشی ذهنی برای آنالیز مهارتی ملی‌پوشان

به گزارش ایسنا، تصویرسازی یکی از مهمترین و در عین حال پرکاربردترین راهبردهای روان شناختی مورد استفاده ورزشکاران است که نقش بسزایی در بهبود و ارتقا اکتساب و اجرا مهارت‌های حرکتی و ورزشی دارد و در نتیجه طراحی و استانداردسازی ابزارهای نوین جهت سنجش این متغیر، نیازی ضروری محسوب می‌شود.

روش شناسی روان‌سنجی پرسش‌نامه تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران اینگونه بود که شرکت کنندگان تحقیق شامل ۳۵۵ ورزشکار مرد و زن  از تیم‌های ملی، نسخه فارسی پرسش‌نامه تصویرسازی ورزشی را تکمیل کردند؛ پرسشنامه‌ای که شامل ۳۰ سوال و پنج مولف تصویرسازی اختصاصی انگیزشی، تصویرسازی تبحر عمومی انگیزشی، تصویرسازی انگیختگی عمومی انگیزشی، تصویرسازی اختصاصی شناختی و تصویرسازی عمومی شناختی است.

جهت بررسی روایی‌سازی از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی (با فاصله دو هفته) از ضریب همبستگی درون طبقه ای استفاده شد که بر اساس آن، مطابق نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، نسخه فارسی این ابزار شرایط لازم را جهت استفاده در ورزشکاران جامعه ایرانی برخوردار بوده و قابلیت استفاده در تحقیقات و فعالیت های مداخله ای-آموزشی را دارا است.

پیشنهاد ارائه شده در مورد روان‌سنجی پرسش‌نامه تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران که از سوی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ارائه شده، این است که مربیان و ورزشکاران سطوح مختلف می‌توانند با بهره گیری از این پرسشنامه که یک ابزار جهانی جهت سنجش مهارت تصویرسازی ذهنی است به نقاط ضعف و قوت خود پی برده و با همکاری متخصصین روان شناسی ورزشی به طراحی و استفاده از تمرینات اختصاصی جهت تقویت مهارت‌ها و در نتیجه عملکرد ورزشی خود در میادین رقابتی جهانی و بین المللی بپردازند.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید